- bodelning och arvskifte PDF Skriv ut
Bodelning och Arvskifte

Om en avliden var gift och så kallad giftorättsgemenskap rådde mellan makarna skall i vissa fall bodelning ske innan det egentliga arvskiftet äger rum. Bodelning kan också ske inom äktenskapet under makarnas livstid som ett alternativ till gåvotransaktioner.


Som en sista åtgärd innan dödsboet är upplöst kan en särskild arvskifteshandling behöva upprättas. Denna handling visar konkret hur nettotillgångarna i dödsboet skall fördelas mellan dödsbodelägarna. Till skillnad från bouppteckningen, som anger värdet av de efterlämnade tillgångarna på dödsdagen samt boets skulder samma dag, kommer man i allmänhet att vid arvskiftet utgå från helt andra värden.


Ofta innehåller dödsboet tillgångar i form av aktier, bostadsrättslägenhet, bilar, båtar eller fastigheter som på dödsdagen angetts till ett uppskattat marknadsvärde, men som vid arvskiftet kommer att värderas annorlunda till följd av t ex förändrade aktiekurser. Därför är det särskilt viktigt att värderingen i denna handling blir korrekt så att ingen dödsbodelägare upplever sig missgynnad. Vi hjälper gärna till att upprätta en korrekt arvskifteshandling.