- bolagslikvidation PDF Skriv ut
Bolagslikvidation

Som ett alternativ till att sälja sina aktier/andelar i företaget till en utomstående finns möjligheten att avveckla företaget genom att upplösa bolaget efter eventuell inkråmsöverlåtelse och därefter dela överskottet mellan delägarna i förhållande till deras ägarandel.Vid likvidation av aktiebolag finns detaljerade regler för hur detta skall genomföras.