- kompanjons- och aktieägaravtal PDF Skriv ut
Kompanjons och aktieägaravtal

Erfarenheten talar för att det i många kompanjonsförhållanden saknas ett skrivet avtal i vilket man så långt möjligt försöker förutse och undvika framtida tvister mellan delägarna. Exempel på frågor som kan bli föremål för tvister kan gälla arbetsinsats och lönesättning respektive vinstfördelning mellan kompanjonerna, förbud att driva konkurrerande sidoverksamhet, överlåtelse av aktier/andelar, vad som händer vid dödsfall eller långvarig sjukdom, vad händer om kompanjon går i konkurs och hur ska eventuella tvister lösas.


Vad händer om kompanjon önskar utträda ur bolaget eller om kompanjon av någon anledning skall uteslutas. Inom såväl aktiebolagslagen som handelsbolagslagen finns regler som har till uppgift att reglera bolagsmännens inbördes mellanhavanden, men inte minst i ett handelsbolag kan lagreglerna få mycket oväntade konsekvenser för delägarna i avsaknad av bolagsavtal.